AVG Privacy

Gewaardeerde bezoeker van de website van Enschedese Bowls vereniging.

U heeft het vast en zeker al wel gehoord. Vanaf 25 mei 2018 beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels.
Dan geldt namelijk de nieuwe Europese privacywet in: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen we u graag wijzen op onze herziene privacyverklaring die u hier kunt lezen.
 
Privacy en veiligheid

Enschedese Bowls Vereniging (Voorts: EBV)  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Veiligheid staat voorop
EBV respecteert uw privacy. Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De gegevens kunnen
worden gebruikt om u te informeren over activiteiten van de vereniging of mededelingen van het bestuur. De verzamelde gegevens zullen nimmer worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Evenmin worden uw gegevens verstrekt of openbaar
gemaakt aan andere partijen dan EBV, met als uitzondering geldend de partijen welke uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van toernooien of andere spelactiviteiten in combinatie met andere Bowls verenigingen. Geven we uw gegevens aan iemand anders – u leest hiervoor waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die andere partij net zo zorgvuldig met
uw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor hij/zij ze heeft gekregen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
EBV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze verenigingsdiensten en/of omdat u deze zelf aan
ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam; Geboortedatum; Trouwdatum; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; Overige
persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via ‘contactgegevens’ op onze website "enschedesebowlsvereniging.nl”,
in correspondentie en telefonisch. Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 
Uitvoeren van de ledenadministratie en toesturen van de wedstrijd bescheiden. U te kunnen bellen of e-mailen
indien dit nodig is voor verenigingsactiviteiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EBV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, dit kan mogelijk gevolgen hebben
voor de uitvoering van de ledenovereenkomst. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EBV
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie,
te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen
onder overlegging van uw identiteitsbewijs..

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover schriftelijk met ons contact op
te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. E.B.V. wil u er dan op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EBV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onverwijld contact op met ons bestuur of via enschedesebowlsvereniging.nl
 
Namens het voltallige bestuur, W. Meester voorzitter
 25-05-2018